Regulamin

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis jest sklepem internetowym działającym w ramach pośrednictwa sprzedaż na odległość, której właścicielem  jest firma NC4U SP Z O.O, ul. Nowogrodzka 31, Warszawa 00-511, Nip 7010513727, Regon 362763915
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów produktów oferowanych na stronach Serwisu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta można nawiązać pod nr.tel. +48 784 779 804
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.
  Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Serwis zajmuje się sprzedażą chemii gospodarczej
 2. Towary dostępne na www.napolysk.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Sprzedawcą Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu jest firma NC4U sp. z o.o..
 4. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. NC4U sp. z o.o. tą ofertę przyjmuje. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w potwierdzenie zamówienia.

§ 3. Zasady dokonywania zakupów

 1. Dokonanie zakupu wybranego Produktu na stronach Serwisu następuje poprzez złożenie na niego zamówienia, potwierdzenia złożenia zamówienia i przyjęcia go do realizacji, dokonanie zapłaty wszelkich wymaganych należności, w tym ceny sprzedaży oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu (np. kosztów dostawy), wskazanych przez NC4U sp. z o.o. przy zamawianym produkcie lub w toku składania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy NC4U sp. z o.o. a Klientem, której przedmiotem jest produkt wskazany w zamówieniu.
 2. Przy składaniu zamówienia Kupujący zobowiązani są do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu (ulicy, numeru domu, miasto oraz numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego), pod którym będzie można potwierdzić zamówienie oraz pod który zamówienie zostanie dostarczone, adresu e-mail.
 3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na: zawarcie umowy sprzedaży, akceptacje niniejszego regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu dopasowania oferty oraz do komunikacji z nim, jak i na otrzymywanie maili związanych z realizacją zamówienia.
 4. Przyjęcie zamówienia klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 5. NC4U sp. z o.o. ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich.
 7. Klient związany jest ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na nią zamówienia.
 8. NC4U sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Klient może dokonać zapłaty należności w jednej wybranej przez siebie, następujących form płatności: przelewy natychmiastowe, przelew w banku lub przelew na poczcie, przy odbiorze.
 10. Za chwilę zapłaty uznaje się dzień wpływu na rachunek bankowy kwoty pieniężnej odpowiadającej całości należności lub doręczenia tej kwoty – odpowiednio do wybranej formy płatności.
 11. Jeżeli Klient nie dokona zapłaty całości należności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia umowa sprzedaży może ulec rozwiązaniu.
 12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w Serwisie, lub u dostawców. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).  W przypadku braku jakiegokolwiek z zamówionych produktów nasz pracownik będzie się kontaktował z Państwem telefonicznie w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu lub anulowania zamówienia.
 13. W razie skutecznego dokonania zapłaty całości należności Klient otrzymuje niezwłocznie na wskazane przez niego konto poczty elektronicznej e-mail wiadomość z potwierdzeniem uiszczenia należności i dokonania zakupu zamówionego produktu.
 14. NC4U sp. z o.o. zobowiązuje się wysłać zakupiony produkt nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania wpłaty całości należności uwzględniając dni robocze.
 15. Wypełniając jakikolwiek formularz w Serwisie, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane są prawdziwe i ma prawo do dysponowania nimi. Za utrzymanie w tajemnicy haseł, nazw użytkownika i innych podawanych danych odpowiedzialne są osoby korzystające z Serwisu. NC4U sp. z o.o. nie odpowiada za udostępnienie przez Klienta tych danych osobom trzecim i za działania dokonane z ich użyciem.
 16. NC4U sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nie dostarczenia w wybranym przez klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji na które nie ma wpływu.
 17. NC4U sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  • Istnieją wyraźne wątpliwości co do wiarygodności osoby Klienta
  • Zamówienia nie udało się potwierdzić
  • Klient nie przestrzega zasad niniejszego regulaminu
  • Zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych
  • Formularz zostanie nieprawidłowo wypełniony
 18. Prawo do odstąpienia umowy: Zgodnie z art. 27 Ustawy, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

§ 4. Dostawa

 1. Koszty przesyłek międzynarodowych i na terenie kraju znajdują się w zakładce „Dostawa i Płatności”
 2. Zamówione towary są starannie pakowane i zabezpieczane, aby produkty dotarły w idealnym stanie do klienta.
 3. Przesyłki, w zależności od zadeklarowanej preferencji klienta, są dostarczane przez kuriera IN POST lub Pocztę Polską.
 4. Produktów naruszonych bądź ze znacznymi uszkodzeniami nie należy przyjmować i w obecności kuriera sporządzić druk reklamacyjny. W takim przypadku tylko on stanowi podstawę do zgłoszenia reklamacji. Reklamację w formie pisemnej (opis stwierdzonego uszkodzenia) należy wysłać na nasz adres.
 5. NC4U sp. z o.o. nie realizuje zamówień w dni świąteczne.
 6. NC4U sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej), lecz deklaruje swoją pomoc w namierzeniu przesyłki, tak by klient ostatecznie otrzymał produkt.

§ 5. Formy płatności

 1. W chwili akceptacji zamówienia na stronie serwisu klient każdorazowo ma możliwość wyboru sposobu płatności.
 2. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: przelewem lub za pobraniem.
  Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§ 6. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu i opis uszkodzenia.
 2. Reklamacje zgłaszane przez Klienta, które opierają się na nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje zgłaszane przez Klientów będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. NC4U sp. z o.o. powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą listu elektronicznego przesłanego na adres poczty elektronicznej e-mail wskazany przez Klienta w toku rejestracji.
 4. Zwroty z tytułu reklamacji muszą być wcześniej uzgodnione ze sprzedawcą. Po uzgodnieniu w  celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy odesłać go w stanie nienaruszonym pod adres siedziby NC4U sp. z o.o. wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od dostawcy.
 5. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi NC4U sp. z o.o.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a NC4U sp. z o.o. nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

§ 7. Dane osobowe

 1. NC4U sp. z o.o., będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Klientów. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane dla celów związanych z wykonaniem umowy, reklamacji, celów marketingowych jedynie przez NC4U sp. z o.o. i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. NC4U sp. z o.o. prowadzi zbiór danych osobowych Klientów.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem dokonującym zakupu.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 ze zm.). Termin dziesięciodniowy liczy się od dnia dostarczenia produktu.
 3. NC4U sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. NC4U sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania czasowych przerw w korzystaniu z Serwisu w celu dokonania konserwacji, ulepszenia itp. bez wcześniejszego powiadamiania o tym Klientów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.napolysk.pl.

 

NC4U sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.napolysk.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.